پایان نامه شیوه های فرزند پروری

پایان نامه کارشناسی

مطالعات خانواده

شیوه های فرزند پروری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:  قابل ویرایشdocx
تعداد صفحات: ۷۱
حجم فایل: ۳۰۰kb
قیمت: : ۱۴۰۰۰ تومان

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیـده ۵

مقدمه. ۱۱

بیان مسئله. ۱۳

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۶

متغیرهای پژوهش… ۱۹

هدف های پژوهش… ۱۹

سوال پژوهش؟. ۱۹

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۹

تعریف مفهومی.. ۱۹

شیوه های فرزند پروری: ۱۹

انگیزش : ۲۰

ادراک: ۲۰

تعریف عملیاتی.. ۲۰

شیوه های فرزند پروری: ۲۰

فصل دوم: ۲۱

پیشینه پژوهش… ۲۱

مقدمه. ۲۲

بخش اول: مبانی نظری.. ۲۴

الف. ادراک.. ۲۴

تعریف ادراک: ۲۴

عوامل موثر بر ادراک.. ۲۵

ادراک درون زاد یا آموخته شده ۲۶

ثبات ادراکی.. ۲۷

خطای ادراکی.. ۲۸

ادراک اجتماعی.. ۲۹

فرزند پروری.. ۲۹

نظریه های فرزند پروری.. ۳۳

نظریه بامریند. ۳۳

نظریه اریکسون. ۳۴

نظریه آدلر. ۳۴

الگوی شفر. ۳۵

ابعاد شیوه های فرزند پروری.. ۳۶

بعد گرم بودن والدین.. ۳۷

بعد کنترل. ۳۸

بعد «تعهد»  (دخیل شدن) والدین.. ۳۹

ج- انگیزش… ۳۹

تعریف انگیزش… ۳۹

رویکردهای انگیزش… ۴۱

رویکرد رفتاری.. ۴۱

رویکرد شناختی.. ۴۲

رویکرد انسان گرایی.. ۴۳

رویکرد اجتماعی- فرهنگی.. ۴۳

رویکرد انتظار ضرب در ارزش… ۴۴

نظریه انگیزش پیشرفت.. ۴۵

نظریه انگیزشی نسبت دادن. ۴۷

عوامل بنیادی موثر بر انگیزش… ۴۸

ویژگی دانش آموزان با انگیزه ۵۰

برخی راهکارهای ایجاد نگرش در دانش آموزان. ۵۱

جمع بندی و نتیجه گیری.. ۵۱

بخش دوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ۵۲

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۲

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۳

فرزندپروری با انگیزش پیشرفت.. ۵۵

بخش سوم :جمع بندی و نتیجه گیری.. ۵۶

فصل سوم: ۵۷

روش تحقیق(طرح تحقیق) ۵۷

مقدمه. ۵۸

روش تحقیق.. ۵۸

جامعه آماری.. ۵۸

نمونه آماری و روش نمونهگیری.. ۵۸

ابزارهای اندازهگیری.. ۵۹

الف – پرسشنامهی شیوههای فرزند پروری ادراک شده (PPSI) 59

پایایی و روایی پرسشنامه شیوههای فرزند پروری ادراک شده ۶۰

ب- پرسشنامهی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر. ۶۰

روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۱

روش جمعآوری.. ۶۱

روش آماری.. ۶۲

فصل چهارم : ۶۳

تحلیل داده های پژوهش… ۶۳

مقدمه. ۶۴

آماره های توصیفی.. ۶۵

سوال پژوهشی: آیا ادراک از شیوههای فرزند پروری در پیشبینی منابع انگیزشی نقش دارد؟. ۶۶

فصل پنجم : ۶۸

بحث ونتیجه گیری.. ۶۸

مقدمه. ۶۹

بحث و نتیجهگیری.. ۶۹

محدودیتهای پژوهش: ۶۹

پیشنهادات پژوهش… ۷۰

پیشنهادات کاربردی.. ۷۰

منابع. ۷۱

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.