ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل های مغناطیسی در جداسازی یون های فلزی سمی از محیط های آبی

ترجمه مقاله Utilization of magnetic hydrogels in the separation of toxic metal ions from

aqueous environment

استفاده از هیدروژل های مغناطیسی در جداسازی یون های فلزی سمی از محیط های آبی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:  قابل ویرایش ورد
تعداد صفحات: ۲۲
حجم فایل: ۱۸۳۰۰ kb
قیمت: : ۴۰۰۰۰ تومان

چکیده

ما سنتز هیدروژل پُلی(۲- آکریل آمیدو – ۲- متیل -۱- پروپان سولفونیک اسید – کو- وینیل ایمدازول)[۱]، (AMPS-c-VI)p از مقادیر مختلف ۲- آکریل آمیدو  -۲ – متیل -۱- پروپان سولفونیک اسید[۲] (AMPS) و مونومرهای N-وینیل ایمدازول[۳] (VI) را بوسیله تکنیک پلیمریزاسیون نوری گزارش کردیم. هیدروژل ترکیب شده با خواص مغناطیسی بطور درجا با داخل کردن یون های Fe(II) و Fe(III) به شبکه های هیدروژل (AMPS-c-VI)p و سپس کاهش آن ها با محلول قلیایی سنتز شد. تورم هیدروژل برای هر دو هیدروژل با و بدن خاصیت مغناطیسی انجام می شود. ظرفیت حذف انتخابی یون های فلزات سمی Cu(II), Cd(II), Fe(II) و Pb(II) توسط این هیدروژل در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات تفکیک پذیری نیز در محیط اسیدی ضعیف برای اینکه مشخص شود آیا ترکیبات هیدروژل می توانند به عنوان ابزار قابل استفاده مجدد برای حذف یون های فلزات سمی قرار گیرند یا خیر. اثر مقدار ژل، زمان اتصال به یون های فلزی، غلظت گونه های فلزی و یون فلزی بر ویژگی جذب مورد سنجش قرار گرفت. فرایند حذف تعادلی یون های فلزی توسط هیدروژل های کامپوزیت در تطابق کامل با مدل ایزوترم جذب لانگمویر است.

[۱] poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propansulfonic acid-co-vinylimidazole)

[۲] ۲-acrylamido-2-methyl-1-propansulfonic acid

[۳] Nvinylimidazole

We report the synthesis of poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propansulfonic acid-co-vinylimidazole), p(AMPSc-
VI) hydrogels from various amounts of 2-acrylamido-2-methyl-1-propansulfonic acid (AMPS) and Nvinylimidazole
(VI) monomers by photo-polymerization technique. Hydrogel composites with magnetic
properties were synthesized in situ by incorporating Fe(II) and Fe(III) ions into p(AMPS-c-VI) hydrogels
network and then reducing them with alkaline solution. Hydrogels swellings were performed for both bare
and magnetic hydrogels. The selective removal capability of toxic metal ions, Cu(II), Cd(II), Fe(II), and Pb(II)
by these hydrogels was studied in aqueous medium. Desorption studies were also performed in weakly
acidic media to observe whether these hydrogel composites can be utilized as reusable tool for the toxic
metal ion removal. The effects of the gel amount, contact time with metal ions, metal species and metal ion
concentrations on absorption phenomena were evaluated. The equilibrium removal process of metal ions by
the composite hydrogels complies well with the Langmuir adsorption isotherm model

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.